Regulamin

Regulamin zakupów dokonywanych w sklepie internetowym misan.com.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 01.01.2021 r.

Misan.com.pl to sklep internetowy dostępny w domenie www.misan.com.pl oraz armatura-sanitarna.com, prowadzony jest przez Misan Sp. J. HPK Siergiej z siedzibą Gdańsku przy ul.Kościuszki 27, 80-445, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078687 oraz NIP 584-035-58-31 (zwaną dalej Misan Sp. J. HPK Siergiej), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: misan@misan.com.pl za pośrednictwem dostępnych na stronie misan.com.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu (58)341-55-06.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez sklep za pośrednictwem witryny misan.com.pl na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 2. Misan.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie misan.com.pl oraz armatura-sanitarna.com, drogą mailową, telefoniczną oraz na miejscu w siedzibie spółki.
 3. Klienci mają możliwość korzystania z Misan.com.pl dokonując rejestracji. Świadczenie usług w ramach Misan.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Misan Sp. J. HPK Siergiej na korzystanie z Misan.com.pl, w dowolnym momencie, poprzez kontakt drogą mailową z obsługą sklepu i żądanie usunięcia konta i powiązanych z nim danych. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Misan Sp. J. HPK Siergiej jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.
 4. Aby móc korzystać z usług sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące warunki:
  • komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
  • adres poczty elektronicznej e-mail.
 5. Aby dokonać rejestracji w Misan.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Misan Sp. J. HPK Siergiej, której przedmiotem są usługi świadczone przez Misan Sp. J. HPK Siergiej, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z Misan.com.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności adresu e-mail Klienta. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, które nie posiadają osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Misan.com.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Misan.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 7. Misan.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów i zawieranie umów bez uprzedniej rejestracji, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia internetowego dostępnego na stronie internetowej Misan.com.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
  • akceptacji niniejszego Regulaminu.
  • zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
 8. Misan.com.pl umożliwia korzystanie przez Klienta z następujących bezpłatnych usług:
  • możliwość składania do Misan Sp. J. HPK Siergiej zamówień celem nabycia produktów,
  • możliwość utworzenia konta Klienta dokonując rejestracji zgodnie z pkt 3-5 Regulaminu i przechowywanie oraz udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży ze sklepem.
  • możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych (usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy. Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego typu newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem oraz treściami sklepu internetowego Misan.com.pl. Aby zamówić newsletter Klient podaje swój adres e-mail w formularzu na stronie sklepu. Informacje otrzymywane w ramach newslettera, w szczególności informacje o stosowanych cenach, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przesyłane w ramach newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny lub marketingowy. Klient w każdej chwili może zrezygnować z newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego otrzymanego newslettera.
 9. Misan Sp. J. HPK Siergiej jako sklep Misan.com.pl dla Klientów, którzy zarejestrowali konto, świadczy dodatkowo nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
  • przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,
  • bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.
 10. Klient może zgłaszać Misan Sp. J. HPK Siergiej reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej misan@misan.com.pl
  • Podczas składania reklamacji Klient powinien podać informacje dotyczące zamówienia. Należy podać numer zamówienia, dane osobowe użyte przy zakupie (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji), oraz krótki opis problemu.
  • Misan Sp. J. HPK Siergiej zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Misan Sp. J. HPK Siergiej wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, Misan Sp. J. HPK Siergiej po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Misan.com.pl następujących treści:
  • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Misan.com.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Misan.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem dla produktów wystawowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są każdorazowo i indywidualnie w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Misan.com.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Misan.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon. Na życzenie klienta wystawiane są również faktury.
 4. W przypadku zamówienia składanego w sklepie Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. Po przyjęciu oferty Klienta, umowa zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Misan Sp. J. HPK Siergiej. Sklep nie realizuje usług montażu produktów dostępnych na Misan.com.pl.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Misan.com.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia skompletowania zamówienia, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze zamówienia.
 6. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu własnego Misan Sp. J. HPK Siergiej, jak i wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w prowadzonym przez Misan Sp. J. HPK Siergiej salonie stacjonarnym, którego adres wskazany jest na stronie sklepu internetowego Misan.com.pl.
 7. Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w sklepie w zakładce „Rodzaje i koszty dostawy”, które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w sklepie, Misan Sp. J. HPK Siergiej może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 9. Możliwe są następujące formy płatności.
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką lub kartą płatniczą firmie kurierskiej lub w kasie salonu stacjonarnego. W wybranych przypadkach Misan Sp. J. HPK Siergiej zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelew tradycyjny – dla klientów którzy samodzielne logują się do banku internetowego i dokonują płatności, zlecają przelew w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. W momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Misan Sp. J. HPK Siergiej, zamówienie jest przekazywane do realizacji w celu skompletowania i przygotowania do wysyłki lub odbioru.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 10. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na stronie sklepu, Misan Sp. J. HPK Siergiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 16 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.
 11. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 21 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Misan Sp. J. HPK Siergiej kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Misan Sp. J. HPK Siergiej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.
 12. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do salonu stacjonarnego Misan Sp. J. HPK Siergiej. Po zmianie statusu zamówienia na „gotowe do odbioru”, towar można odebrać w salonie Misan Sp. J. HPK Siergiej tego samego dnia roboczego. Zamówienie należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o zmianie statusu zamówienia. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta salon Misan Sp. J. HPK Siergiej.
 13. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu są zgodne z warunkami gwarancji producenta towaru i znajdują się na stronie producenta produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
 14. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na stronie Misan.com.pl pod hasłem „Gwarancja” w zakładce „Gwarancja i zwroty”.
 15. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Misan Sp. J. HPK Siergiej odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. z 2020, poz. 1740) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem misan@misan.com.pl lub w formie pisemnej na adres Misan Sp. J. HPK Siergiej podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
  • numer zamówienia,
  • numer faktury ,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 16. W stosunku do Klientów – przedsiębiorców, oraz do Klientów, którzy zawierają z Misan.com.pl umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Misan.com.pl modyfikuje swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, określoną przepisami Kodeksu cywilnego, w ten sposób, że wyłącza uprawnienia wynikające z rękojmi.
 17. Misan Sp. J. HPK Siergiej rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 18. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Misan Sp. J. HPK Siergiej może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 1. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Misan Sp. J. HPK Siergiej niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Misan Sp. J. HPK Siergiej albo Misan Sp. J. HPK Siergiej nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Misan Sp. J. HPK Siergiej jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Misan Sp. J. HPK Siergiej może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Misan Sp. J. HPK Siergiej. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; w szczególności konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu na stronie sklepu w zakładce „Gwarancja i zwroty”. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta m.in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, lub Klienta, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Klienta, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 6. Misan.com.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF oraz papierowej. Klient otrzymuje fakturę papierową wraz z zamówieniem oraz na żądanie elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Misan.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 8. Podane przez Klientów dane osobowe Misan Sp. J. HPK Siergiej zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, znajdującej się w na stronie sklepu Misan.com.pl.
 9. Misan Sp. J. HPK Siergiej może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Misan.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Misan Sp. J. HPK Siergiej, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Misan.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 10. Klient przy pierwszym logowaniu w sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Misan Sp. J. HPK Siergiej.
 11. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 12. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Misan Sp. J. HPK Siergiej w ramach sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 13. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: misan@misan.com.pl